Nieuwsbrief/Newsletter - Nederlands Home | Contact | Nieuwsbrief | Fotoalbum | Sitemap
Home | Organisatie | Doelstelling | Activiteiten | Financiƫn | Donaties | Nieuwsbrief/Newsletter
Nederlands | Archief | English | Archive | Privacy

 


 

 Nieuwsbrief
Jaargang 19 nummer 2, juli 2020

Het virus en de effecten op de projecten


Wilt u deze nieuwsbrief automatisch in uw e-mailbox ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden voor onze mailinglist.
Zie voor eerder gepubliceerde nieuwsbrieven het archief.

1. Van het bestuur   

Vier maanden na het mondiaal uitbreken van Covid19, maken we de balans op en vragen we ons af hoe dichtbij het virus is gekomen en in hoeverre het ons persoonlijk heeft geraakt. Het is helder dat het onontkoombaar is geweest en nog is. In onze eigen kringen zijn geen mensen overleden, wel ziek geworden maar gelukkig in beperkte mate. We hebben geen berichten ontvangen van en/of over sponsoren die ziek werden en overleden. Laat het ook echt zo zijn! Maar allen zijn we aangeraakt en het heeft ons leven beïnvloed. Kijken we naar Indonesië dan zien we ook daar gelukkig geen slachtoffers die op één of andere manier betrokken zijn bij onze projecten.

Onze dank aan alle trouwe sponsors, in het bijzonder aan extra gulle gevers als Noortje, Marcel, Pak Pok, familie Woensdregt en Cecile.

Wat we nu wél merken, is dat onze inkomsten achterblijven ten opzichte van andere jaren en dat we actie moeten ondernemen om die weer op peil te krijgen. Wat ons ook bezorgd maakt, is dat de rentestand zo extreem laag is, dat beheerders van fondsen die normaliter ruim aan ons doneerden, nu te maken hebben met lastige keuzes omdat hun inkomsten (de rente op het kapitaal dat wordt beheerd) geminimaliseerd zijn. Daar hebben wij mee te maken. In juni kregen we te horen dat een grote sponsor (een fonds) die sinds de beginjaren van ons bestaan elk jaar zeer substantiële donaties deed (tussen 10.000 en 20.000 euro), ons dit jaar niet gaat steunen! Dat is voor ons een substantieel bedrag. Dus: financieel alle hens aan dek! Zonder voldoende continuïteit in inkomsten komt de bodem van onze basisreserve snel in zicht.

Daarom vragen we jullie steun: zowel voor scholarships als voor de senioren                     

2. ´Corona locale´ Indonesië

Het zal jullie misschien ook een beetje hebben verbaasd, maar Indonesië is niet veel in het nieuws geweest in relatie tot Covid19. Op zich wel opmerkelijk want het is tenslotte wél een land met zeer dichtbevolkte conglomeraties. Indonesië heeft na China, India en de VS de meeste inwoners. Op dit moment (midden juli) zijn er 75.000 zieken (waarvan 35.000 reeds genezen) en 3500 doden. De meeste slachtoffers wonen in Jakarta. Bali is, ondanks de grote stroom binnenlandse Ramadan-migratie, gespaard gebleven met maar 30 doden tot nu toe. Al heeft Covid daar een groot neveneffect: de buitenlandse toeristenstroom is tot stilstand gekomen en de economisch dominante toeristenindustrie ligt plat met grote officiële en grijze werkloosheid tot gevolg.

Gelatenheid én berusting zijn twee eigenschappen die een rol spelen in de Indonesische manier van omgaan met de situatie. Ook lijkt men de maatregelen (social & physical distancing) serieus te nemen (zie ook in deze nieuwsbrief de bespreking van de projecten).

Maar het is nog veel te vroeg om ons te verbazen, want in de afgelopen maand zie je sterk stijgende lijnen in de statistieken van zieken en overledenen. Het is te hopen dat Indonesië niet India achternagaat.

In de tussentijd is het begrip ‘het nieuwe normaal’ officieel in de ban gedaan en vervangen voor ‘aanpassen aan nieuwe gewoonten’ omdat het woord ‘normaal’ te veel doet denken aan ‘terug naar wat vroeger okay was’.                           

3. De projecten & effecten

I Corona en de ondersteuning van de leerlingen en studenten

Nog steeds zijn de scholen en universiteiten gesloten en studeert men thuis en online-ondersteund. Zowel op Java als op Bali is al besloten om dit in ieder geval tot en met het einde van het (te starten) eerste semester  te continueren (eind december 2020).

Voor de kinderen in de twee kindertehuizen die we ondersteunen, betekent het dat ze al die tijd op het terrein van het huis verblijven; gelukkig hebben beide locaties zeer grote tuinen en sportfaciliteiten (volleybalveld en badmintonveld) zodat de kinderen niet ‘opgesloten’ zitten; daarnaast hebben alle kinderen ook ‘corvee’ (koken, opruimen, afwassen) en door de beschikbare computers en mobieltjes zullen ze zich ook niet vervelen. Volgens de staf is de sfeer heel prettig en helpen de oudere kinderen en de studenten goed mee in het begeleiden van de jongere en nieuwe kinderen.

Misschien herinneren jullie Fredno en Ayu Ningshi nog. We vroegen aandacht voor hen omdat ze in juni eindexamen van de middelbare school zouden doen en graag wilden doorstuderen. Alle twee zijn ze geslaagd en mogen ze aan hun universitaire studie (Economie-Accountancy) beginnen. Ze blijven beiden in het kindertehuis wonen.

Ook de kinderen in Yogya zitten allen in eenzelfde situatie: thuis, waar doorgaans minder toezicht en controle is. Gelukkig houden de scholen goed contact met hun leerlingen via Google-classroom, whatsapp en email. Amaliah, onze locale Coördinator, heeft het er in deze weken maar druk mee want ze moet alle kinderen (113) thuis bezoeken en hun schoolresultaten meenemen en bespreken wat er voor het komende jaar op de rol staat. Ook bespreekt ze met de ouder(s) de schoolkeuze na de lagere school en na de onderbouw van de middelbare school (SMP).

II Corona en het Kinderdagverblijf Rumah Kita in Yogya

Met het oog op een eventuele heropening van het kinderdagverblijf per eind juli, hebben we een aanvraag ondersteund om de faciliteiten en de omgeving extra-Covid-proof te maken. Bijvoorbeeld direct nadat men door de poort komt, nog buiten het pand, is nu een aanrecht gekomen met stromend water en dispensers. Dit soort uiterlijke dingen doen het vaak goed in Indonesië waar zichtbaar trouw zijn aan overheidsbeleid gezien wordt als kwaliteitsaspect: in dit geval betrouwbaarheid op het gebied van hygiëne. Helaas werd rond 12 juli duidelijk dat het kinderdagverblijf in elk geval tot eind november dicht blijft en pas weer open gaat als het gebied waarin de school ligt in ‘de groene zone’ zit (wanneer er in twee weken geen nieuwe gevallen van Covid zijn geweest). Op dit moment is het nog zone ROOD.  In de tussentijd krijgen de ouders per week een module met oefeningen die ze samen met de kinderen doen. Daarover wordt ook iedere week met elkaar gesproken en de begeleiders gaan ook één per week bij ieder kind op huisbezoek. De ouders betalen daar een bijdrage voor die vrijwillig is. 

III Corona en de Senioren in Yogyakarta

Het gaat nog steeds goed met “onze” senioren; ze worden goed begeleid en bijgestaan.

Er zijn wel een paar senioren overleden in de afgelopen maanden; maar dat is niet door Covid naar men aanneemt, maar eerder als effect van de inspanningen rond Ramadan. Dat geldt met name voor diegenen die vóór Ramadan al verzwakt waren en op hun tenen liepen om toch nog één keer het vasten, een belangrijke religieuze activiteit, mee te mogen maken.

De inzet van onze 20 vrijwilligers is nog steeds vol overgave en we zien dat ze met grote toewijding, respect én plezier hun oudere wijkgenoten ondersteunen.

4. Scholarships en seniorenhulp … de kinderen en de senioren hebben je nodig!!

Gezien de ontwikkelingen wordt je (extra) bijdrage (extra) gewaardeerd op rekeningnummer NL74ABNA084.21.36.932 t.n.v. Stichting Gotong Royong te Utrecht.